Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Bouwhuysch BV | KvK 50240765 | IBAN NL02RABO0129324396 | G-rekening: NL28RABO0991187164

Krijn Taconiskade 268, 1087HW Amsterdam | BTW nr 8226.35.008.B.01

Algemene Voorwaarden Bouwhuysch B.V.

 

 1. Algemeen

Artikel 1 Toelichting & Werkingssfeer

 1. Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Bouwhuysch B.V. (hierna te noemen “Bouwhuysch”), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Bouwhuysch. De Algemene Voorwaarden zijn ook te vinden op de website van Bouwhuysch (www.bouwhuysch.nl) en worden op verzoek kosteloos toegezonden aan de wederpartij.
 1. Bouwhuysch legt zich met name toe op de werving & selectie van arbeidskrachten ten behoeve van derden (opdrachtgevers). Daarnaast verricht Bouwhuysch consultancywerkzaamheden. Haar werknemers adviseren de opdrachtgevers van Bouwhuysch op diverse specialistische gebieden.
 1. De Algemene Voorwaarden zijn opgebouwd uit 3 delen:

-  Algemeen Deel: deze bepalingen gelden voor alle werkzaamheden die Bouwhuysch uitvoert.

-  Werving & Selectie: deze bepalingen zien specifiek op de werving & selectiewerkzaamheden van Bouwhuysch, maar zijn daar uitdrukkelijk niet toe beperkt.

-  Consultancy: deze bepalingen zien specifiek op de consultancywerkzaamheden van Bouwhuysch, maar zijn daar uitdrukkelijk niet toe beperkt.

 1. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 1. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.
 1. Indien bepaalde artikelen uit deze Algemene Voorwaarden elkaar tegenspreken of indien artikelen uit diverse delen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, dan prevaleert het artikel dat Bouwhuysch wenst te hanteren.
 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt elke deel- of vervolgopdracht als een afzonderlijke opdracht

beschouwd. Onder 'opdracht' dient in deze Algemene Voorwaarden dan ook in voorkomend geval

'deelopdracht' of 'vervolgopdracht' te worden verstaan.

Artikel 2 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bouwhuysch: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bouwhuysch B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 50240765;

Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Bouwhuysch een overeenkomst heeft gesloten, die met Bouwhuysch een overeenkomst wenst te sluiten, die zich bedient van de dienstverlening van Bouwhuysch, die in de precontractuele fase heeft gesproken met Bouwhuysch, een en ander in de meest ruime zin van het woord;

Opdracht: het mondeling, dan wel schriftelijk verzoeken van de Opdrachtgever aan Bouwhuysch om een Kandidaat te zoeken, werven en/of selecteren, dan wel één of meer Consultants van Bouwhuysch te consulteren teneinde de Opdrachtgever van dienst te zijn bij het op zelfstandige basis uitvoeren van een specialistische en vastomlijnde opdracht bij de Opdrachtgever.

Kandidaat: iedere natuurlijke persoon of (rechts)persoon die door Bouwhuysch in het kader van een Opdracht wordt voorgesteld aan of in contact wordt gebracht met een Opdrachtgever;

Werving & Selectie: de bemiddeling van Bouwhuysch tussen een Kandidaat en Opdrachtgever met als doel deze partijen een (arbeids)overeenkomst met elkaar aan te laten gaan. Opdrachtgever betaalt bij bemiddeling een vergoeding aan Bouwhuysch;

Consultancywerkzaamheden: werkzaamheden waarbij Bouwhuysch met één of meer werknemers of door haar ingeschakelde (rechts)personen een vastomlijnd project uitvoert voor Opdrachtgevers van Bouwhuysch. Deze projecten worden door Bouwhuysch zelfstandig uitgevoerd op de werkplek bij de Opdrachtgever, vanuit de vestiging van Bouwhuysch of op elke willekeurige plaats waar de Consultant van Bouwhuysch de desbetreffende werkzaamheden kan verrichten;

Consultant: de werknemers of de door Bouwhuysch ingeschakelde (rechts)personen welke op verzoek van Bouwhuysch Consultancywerkzaamheden verrichten voor de Opdrachtgever.

Artikel 3 Opdrachtbevestiging

 1. Bouwhuysch zal iedere Opdracht mondeling of schriftelijk bevestigen aan de Opdrachtgever, waarbij de aard van de dienstverlening wordt vermeld. Bij gebreke van een dergelijke bevestiging wordt het bestaan van de overeenkomst en de aard van de dienstverlening afgeleid uit de correspondentie tussen de partijen.
 1. Indien door tussenkomst van Bouwhuysch één of meerdere gesprekken plaatsvinden tussen een Kandidaat en de Opdrachtgever, erkent de Opdrachtgever een opdracht aan Bouwhuysch te hebben gegeven en aanvaardt de Opdrachtgever de door Bouwhuysch gehanteerde tarieven en voorwaarden.
 1. Elke Opdracht die leidt tot een samenwerking tussen een Kandidaat/Consultant en Opdrachtgever zal door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging door Bouwhuysch worden bevestigd met verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden. Indien dat onverhoopt niet gebeurt, doet dat niets af aan de geldigheid van de overeenkomst en het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
 1. Tenzij de Opdrachtgever binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging schriftelijk bezwaar heeft ingediend wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 1. Wijzigingen in de opdrachtbevestiging zijn pas bindend indien deze door Bouwhuysch schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 Benodigde informatie

 1. Opdrachtgever is gehouden Bouwhuysch tijdig alle informatie te verstrekken, welke Bouwhuysch voor een correcte uitvoering van de Opdracht nodig heeft dan wel krachtens de wet verplicht is in te winnen. Indien de informatie niet of niet tijdig worden verstrekt, is Bouwhuysch bevoegd de (verdere) uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten.
 1. Opdrachtgever is voorts gehouden Bouwhuysch uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de Opdracht van belang is of kan zijn.
 1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Bouwhuysch verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 1. Indien de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in dit artikel bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Bouwhuysch bevoegd (extra) honorarium voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen.
 1. De door Opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Bouwhuysch niet langer bewaard dan nodig of dienstig is met het oog op de uitvoering van de Opdracht, doch in geen geval langer dan de wettelijk voorgeschreven bewaartijd voor boeken, bescheiden en andere gegevensdragers (zeven jaar), tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5 Facturering en betaling

 1. De betalingstermijn van door Bouwhuysch verzonden facturen bedraagt 14 dagen, tenzij partijen schriftelijk een andere betalingstermijn zijn overeengekomen. De Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, dan wel enige betaling jegens Bouwhuysch op te schorten. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
 1. Indien de Opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Bouwhuysch een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend. De Opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van ten minste 15% van de hoofdsom vermeerderd met de contractuele rente, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever om aan Bouwhuysch de werkelijke (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden, voor zover deze dit bedrag te boven mochten gaan.
 1. Uitsluitend betalingen aan Bouwhuysch of aan een door Bouwhuysch schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betaling aan een Kandidaat/Consultant of derde is onverbindend en kan nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking. 

Artikel 6 Geheimhouding

 1. Bouwhuysch en de Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis zijn gekomen ingevolge de Opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Opdracht naar behoren uit te kunnen voeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 1. Bouwhuysch zal op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever de Kandidaat/Consultant verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij het om feiten van algemene bekendheid gaat of er op de Kandidaat/Consultant een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 1. Het staat de Opdrachtgever vrij om de Kandidaat/Consultant rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert Bouwhuysch over haar voornemen daartoe en verstrekt Bouwhuysch een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/overeenkomst. Bouwhuysch is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Kandidaat.

Artikel 7 Klachten

 1. Opdrachtgever is gehouden klachten met betrekking tot de door Bouwhuysch verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan Bouwhuysch kenbaar te maken binnen acht (8) dagen na de verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan zij wenst te klagen, dan wel onverwijld nadat zij hetgeen waarover zij wenst te klagen heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken. Indien Opdrachtgever daarin niet slaagt, wordt de klacht ongegrond verklaard en kan Opdrachtgever daar geen rechten meer aan ontlenen.
 1. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens klachten als in dit artikel bedoeld.
 1. Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van Bouwhuysch terecht klaagt, is Bouwhuysch bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde honorarium te restitueren zonder verdere uitvoering aan de Opdracht te geven.
 1. Indien Opdrachtgever niet binnen de door in lid 1 van dit artikel gestelde termijn heeft geklaagd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft geklaagd of binnen die termijn had kunnen klagen.

Artikel 8 Wijziging & Beëindiging Opdracht

 1. Wijziging, uitbreiding of beperking van de Opdracht tussen Opdrachtgever en Bouwhuysch komt niet tot stand tenzij Bouwhuysch deze wijzigingen schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
 1. Indien de Opdrachtgever de in de opdrachtbevestiging vastgelegde overeenkomst tussen Opdrachtgever en Bouwhuysch zonder inachtneming van de afgesproken opzegtermijn tussentijds beëindigt, is Opdrachtgever 100% van de overeengekomen vergoeding aan Bouwhuysch verschuldigd, met een minimum van € 10.000,-. De Opdrachtgever is deze vergoeding ook aan Bouwhuysch verschuldigd indien Bouwhuysch de Opdracht beëindigt vanwege een oorzaak die is toe te rekenen aan de Opdrachtgever.
 1. Bouwhuysch heeft het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen Bouwhuysch en Opdrachtgever bestaande opdrachten op te schorten, dan wel deze opdrachten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
 1. de Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de Opdracht; en/of
 2. het aannemelijk wordt dat de Opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens Bouwhuysch zal (kunnen) voldoen; en/of
 3. de Opdrachtgever geliquideerd is of in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.

Bij ontbinding van de Opdracht worden de verplichtingen van de opdracht jegens Bouwhuysch direct opeisbaar.

Artikel 9 Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. Bouwhuysch is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Bouwhuysch gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig (30) dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Bouwhuysch te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval is Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zouden worden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor Opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhoudt. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 1. Indien Opdrachtgever tijdig te kennen heeft gegeven tegen de wijziging bezwaar te maken, zonder dat hij de overeenkomst bevoegdelijk heeft opgezegd, blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de Opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan zes (6) maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig (30) dagen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle rechtsverhoudingen tussen Bouwhuysch en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 1. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Bouwhuysch en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Bouwhuysch statutair gevestigd is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
 1. Indien één of meer van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de Opdracht en de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. In dat geval zullen Bouwhuysch en de Opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepaling(en) overeen te komen, waarbij deze zoveel mogelijk aansluiten bij de te vervangen bepaling(en).
 1. Werving & Selectie 

Artikel 11 Werving & Selectie

 1. Na het verstrekken van de Opdracht door Opdrachtgever zal Bouwhuysch geschikte Kandidaten werven en selecteren ten behoeve van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verstrekt Bouwhuysch voor aanvang van de Opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie eisen en werkzaamheden almede de werktijden, arbeidsduur, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden. De Opdracht kan zowel mondeling als schriftelijk door de Opdrachtgever verstrekt worden.
 1. Bouwhuysch selecteert één of meerdere Kandidaten door deze Kandidaat of Kandidaten mondeling aan de Opdrachtgever voor te stellen en/of de resumés of cv’s aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen.
 1. Bouwhuysch zal haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen verrichten, maar kan een Opdrachtgever nimmer garanderen dat zij erin zal slagen om een Kandidaat te vinden waarmee de Opdrachtgever een samenwerking wenst aan te gaan. Er is dan ook sprake van een inspanningsverplichting aan de zijde van Bouwhuysch.
 1. Tenzij de Opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt is de Werving & Selectie vergoeding eveneens verschuldigd als een Kandidaat bij Opdrachtgever bekend mocht blijken te zijn. Bouwhuysch heeft ook recht op de overeengekomen vergoeding indien de Kandidaat reeds met de Opdrachtgever in contact is getreden via een andere (werving & selectie / payroll / uitzend) onderneming.
 1. Het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden geldt voor alle arbeidskrachten die Bouwhuysch laat kennis maken met, voorstelt aan dan wel introduceert bij de Opdrachtgever.
 1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming gegevens van de door Bouwhuysch geïntroduceerde Kandidaten aan derden bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Opdrachtgever aan Bouwhuysch direct opeisbare niet voor verrekening vatbare gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 25.000,- per overtreding, onverminderd het recht van Bouwhuysch om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Verantwoordelijkheid

 1. Voor de beslissing om met een door Bouwhuysch geselecteerde Kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze overeenkomst, de arbeidsomstandigheden en de beloning is de Opdrachtgever verantwoordelijk.
 1. De Opdrachtgever aanvaardt dat Bouwhuysch op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door een Kandidaat. De Opdrachtgever vrijwaart Bouwhuysch voor deze schade. Evenmin is Bouwhuysch aansprakelijk voor het niet of niet tijdig vinden van een Kandidaat voor Opdrachtgever.
 1. De Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuiste of niet volledig verstrekte informatie over de beloning die de Kandidaat zal ontvangen voor zijn werkzaamheden bij de Opdrachtgever.
 1. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor haar aannamebeleid. Zij dient de Kandidaten derhalve zelf te screenen en dient eventuele diploma’s, cijferlijsten en certificaten zelf te controleren op juistheid en echtheid.

Artikel 13 Vergoeding

 1. De Opdrachtgever is Bouwhuysch een vergoeding verschuldigd voor de Werving & Selectie werkzaamheden die Bouwhuysch voor de Opdrachtgever verricht. De hoogte van deze vergoeding komen partijen per Opdracht met elkaar overeen. Indien Partijen geen afspraken hebben gemaakt over een vergoeding voor Bouwhuysch dan wel een verschil van inzicht hebben over de hoogte van de vergoeding, geldt dat Bouwhuysch recht heeft op een vergoeding ter hoogte van 24% van het bruto jaarsalaris van de Kandidaat, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.
 1. Het bruto jaarsalaris is het jaarsalaris inclusief alle emolumenten dat de Kandidaat bij de Opdrachtgever gaat verdienen. Onder emolumenten wordt verstaan: vakantietoeslag, 13e maand, tantième, bonus en provisie, auto van de zaak en onkostenvergoedingen. In het geval van een dienstverband korter dan een jaar en een werkweek korter dan 40 uur, wordt het bruto jaarsalaris gebaseerd op een volledig jaar en een werkweek van 40 uur.
 1. De vergoeding voor de uitvoering van de Opdracht wordt aan Opdrachtgever gefactureerd veertien dagen voor de datum van indiensttreding van de Kandidaat.
 1. De Opdrachtgever is gehouden om binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst met Bouwhuysch de gegevens te verstrekken betreffende het bruto jaarsalaris en de startdatum van de geselecteerde Kandidaat. Indien de Opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens heeft verstrekt, is Bouwhuysch gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.
 1. Bouwhuysch heeft altijd recht op de overeengekomen vergoeding voor haar Werving & Selectie werkzaamheden indien een Kandidaat een samenwerking – waaronder doch niet uitsluitend dient te worden verstaan een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht – met de Opdrachtgever of een aan de Opdrachtgever gelieerde onderneming aangaat. Onder een ‘samenwerking’ in de zin van dit artikel wordt mede begrepen elke feitelijke vorm van tewerkstelling, al of niet via derden en al of niet bij een andere vestiging van Opdrachtgever en/of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming.
 1. De overeengekomen vergoeding die de Opdrachtgever dient te betalen voor de Werving & Selectie werkzaamheden, is de Opdrachtgever ook aan Bouwhuysch verschuldigd indien de Opdrachtgever (of een aan haar gelieerde onderneming) binnen 2 jaar nadat Bouwhuysch de Kandidaat aan de Opdrachtgever heeft voorgesteld, een samenwerking – waaronder doch niet uitsluitend dient te worden verstaan een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht – met de Kandidaat aangaat, een en ander is de meest ruime zin van het woord. Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met dit verbod, in de Opdrachtgever aan Bouwhuysch een direct opeisbare niet voor verrekening vatbare gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 25.000,- per overtreding en € 1.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Bouwhuysch om de daadwerkelijk geleden schade op de Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 14 Garantie

 1. Als een door Bouwhuysch bemiddelde Kandidaat binnen één maand na indiensttreding zijn arbeidsovereenkomst heeft beëindigd / niet meer komt opdagen op de werkplek, zal Bouwhuysch, mits de Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, eenmalig, naar beste vermogen, een nieuwe Kandidaat proberen te werven en selecteren voor dezelfde functie waarin en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor de eerste Kandidaat bij de Opdrachtgever werkzaam is geweest.
 1. Indien de Opdrachtgever van de garantieregeling gebruik wenst te maken dient hij Bouwhuysch binnen veertien dagen na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat / het wegblijven door de Kandidaat daarvan schriftelijk in kennis te stellen. Wanneer dit niet gebeurt kan de Opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep meer doen.
 1. Indien Bouwhuysch er binnen 3 maanden na schriftelijke in kennisstelling door de Opdrachtgever niet in slaagt een nieuwe Kandidaat te werven en te selecteren, die bij de Opdrachtgever in dienst treedt, betaalt Bouwhuysch 50% van de betaalde Werving & Selectie vergoeding aan de Opdrachtgever terug. Terugbetaling vindt niet plaats indien de Opdrachtgever in de garantie periode de door de eerste Kandidaat vervulde functie zelf (al of niet via derden) heeft ingevuld. Bouwhuysch stuurt in geval van terugbetaling een creditfactuur en betaalt het verschuldigde bedrag binnen veertien dagen daarna.
 1. Indien een Kandidaat in het kader van deze regeling bij Opdrachtgever in dienst treedt of indien 50% van de fee is terugbetaald of indien de Opdrachtgever de functie zelf (al of niet via derden) heeft ingevuld is Bouwhuysch van al haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel gekweten.

Artikel 15 Overige

Waar in de artikelen 5 tot en met 14 van deze overeenkomst gesproken wordt over `samenwerking`, dient iedere vorm van samenwerking tussen een Kandidaat of door Bouwhuysch geworven arbeidskracht en de Opdrachtgever (of een aan de Opdrachtgever gelieerde onderneming) te worden verstaan, een en ander in de meest ruime zin van het woord. Hieronder dient in ieder geval te worden verstaan een arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht, samenwerkingsovereenkomst, inleenovereenkomst (via een detacheerder, uitzendbureau of payrollonderneming).

III. Consultancy 

Artikel 16 Consultancy-opdracht

 1. Bouwhuysch zal de krachtens Opdracht te verrichten werkzaamheden, met inachtneming van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, naar beste inzicht en vermogen uitvoeren volgens de normen zoals die gelden binnen de branche waarin Bouwhuysch werkzaam is. Bouwhuysch staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.
 1. Bouwhuysch bepaalt door welk(e) persoon of personen uit haar organisatie de Opdracht wordt uitgevoerd, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 404 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Voorts bepaalt Bouwhuysch op welke wijze en met welke middelen de Opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van Opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van Bouwhuysch bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de Opdracht.
 1. Bouwhuysch is bevoegd derden bij de uitvoering van de Opdracht in te schakelen, indien daaromtrent tussen partijen overeenstemming bestaat, tenzij uit aard, inhoud of strekking van de Opdracht voortvloeit dat Bouwhuysch daartoe ook zonder bedoelde overeenstemming bevoegd is dan wel naar het oordeel van Bouwhuysch de inschakeling van derden noodzakelijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de Opdracht.
 1. De door Bouwhuysch genoemde termijnen voor de uitvoering van de Opdracht zijn steeds richttermijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit aard, inhoud of strekking van de Opdracht voortvloeit dat die termijnen een definitief karakter hebben.
 1. Indien is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, is Bouwhuysch niet gehouden tot het verrichten van tot een volgende fase behorende werkzaamheden vooraleer Opdrachtgever de resultaten van alle daaraan voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd.
 1. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht ten behoeve van Opdrachtgever meer of andere werkzaamheden zijn verricht dan waartoe Opdracht is verstrekt, wordt aan de op die werkzaamheden betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van Bouwhuysch het vermoeden ontleend dat die werkzaamheden krachtens incidentele Opdracht zijn verricht, mits die aantekeningen (onder meer) betrekking hebben op tussen Bouwhuysch en Opdrachtgever (mede) in verband met bedoelde werkzaamheden gevoerd overleg. Indien de hiervoor bedoelde werkzaamheden zijn verricht ter voldoening aan de voor Bouwhuysch uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende verplichtingen, is Bouwhuysch bevoegd die werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook al ontbreken de hiervoor bedoelde aantekeningen.
 1. Indien partijen tussentijds een wijziging (in de uitvoering) van de Opdracht overeenkomen, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van Opdrachtgever. Indien de wijziging leidt tot een onvoorziene verhoging van de kosten die met de uitvoering van de oorspronkelijke Opdracht gemoeid zouden zijn met meer dan tien procent (10%), is Bouwhuysch gehouden Opdrachtgever daarvan tijdig op de hoogte te stellen en met deze in overleg te treden over de (verdere) uitvoering van de Opdracht.
 1. Indien naar het oordeel van Bouwhuysch een wijziging in de uitvoering van de Opdracht en/of de omvang van de krachtens de Opdracht te verrichten werkzaamheden nodig is om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te (kunnen) voldoen, is Bouwhuysch bevoegd die wijziging aan te brengen, mits zulks door het redelijk belang van Opdrachtgever gevorderd wordt en de wijziging niet zal leiden tot een verhoging van het aan Opdrachtgever in rekening te brengen bedrag met meer dan tien procent (10%). Zodra vaststaat dat de hiervoor bedoelde wijziging zal leiden tot een verhoging met meer dan tien procent (10%), is Bouwhuysch gehouden Opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen en met deze in overleg te treden over de (verdere) uitvoering van de Opdracht.

Artikel 17 Beschikbaarstelling Consultants / Werkplaats

 1. Indien partijen zijn overeengekomen dat werknemers van Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht zullen worden ingeschakeld, is Opdrachtgever verplicht die werknemers tijdig aan Bouwhuysch beschikbaar te stellen.
 1. Indien partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de Opdracht geheel of gedeeltelijk bij Opdrachtgever zal plaatsvinden, is Opdrachtgever verplicht tijdig en kosteloos eigen werkruimte met telecommunicatie- en/of datanetaansluiting aan Bouwhuysch beschikbaar te stellen.
 1. Zonder andersluidende afspraken staat het de Consultants vrij om naar eigen inzicht de werkzaamheden ten behoeve van de Opdracht uit te voeren vanuit huis, het kantoor van Bouwhuysch of op een andere (flex)plek.

Artikel 18 Vergoeding Consultancy-werkzaamheden

 1. Bouwhuysch zal per Opdracht met de Opdrachtgever afspraken maken over de vergoeding voor de door Bouwhuysch geleverde consultancywerkzaamheden. Indien er sprake is van een vervolgopdracht en er geen nieuwe afspraak is gemaakt over de vergoeding, zal dezelfde vergoeding gelden als de vergoeding welke Bouwhuysch van Opdrachtgever ontving in de Opdracht voorafgaande aan de vervolgopdracht.
 1. De vergoeding voor de krachtens de Opdracht te verrichten werkzaamheden zal worden berekend op basis van de aan die werkzaamheden bestede tijd vermenigvuldigd met het door Bouwhuysch gehanteerde uurtarief dan wel op basis van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, exclusief BTW.
 1. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in het kader van de Opdracht gemaakte kosten - daaronder begrepen reis- en verblijfkosten en andere 'out-of-pocket' uitgaven alsmede de kosten van bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden - niet in de vergoeding inbegrepen en worden zij afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 1. De vergoeding wordt verschuldigd naarmate de werkzaamheden zijn verricht. De verschuldigdheid van de vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de Opdracht verrichte werkzaamheden.
 1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voorafgaand aan de voltooiing van de Opdracht lonen en/of kosten een wijziging ondergaan, is Bouwhuysch bevoegd de overeengekomen vergoeding dienovereenkomstig aan te passen.
 1. De vergoeding, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten en declaraties van bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, wordt periodiek aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 1. Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst is Opdrachtgever gehouden tot algehele voldoening van het tot aan de beëindiging van de werkzaamheden verschuldigde honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met de in lid 1 van dit artikel bedoelde kosten.
 1. Bouwhuysch is gerechtigd tussentijds in het tarief één of meer van onderstaande kostenverhogingen geheel of evenredig te verwerken:
 1. Wijziging, als gevolg van een overheidsmaatregel of ander bindend voorschrift, van de beloning of arbeidsvoorwaarden van de ingezette Consultants;
 2. Wijziging van sociale lasten en premies, wijziging van de fiscale wetgeving, invoering bij algemeen verbindend voorschrift van nieuwe lasten of premies of wijziging van het werkgeversdeel daarin;
 3. Wijziging als gevolg van en maatregel van toepassing zijnde binnen de CAO, van de beloning of arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op de door Bouwhuysch ingezette Consultants;
 4. Stijging van het prijsindexcijfer van de consumptie, zoals jaarlijks door het CBS vastgesteld.

Artikel 19 Verantwoordelijkheid

 1. De werkzaamheden vinden plaats onder algehele verantwoordelijkheid van Bouwhuysch, ondanks het feit dat Bouwhuysch geen resultaatsverplichting ten aanzien van de Opdracht heeft. Bouwhuysch voert voor aanvang van de Opdracht overleg met de Opdrachtgever over de Opdracht. Nadien zal Bouwhuysch de Opdracht zelfstandig uitvoeren.
 1. Tenzij anders overeengekomen, bepaalt Bouwhuysch door welke (en door hoeveel) Consultants zij de Opdracht laat uitvoeren.
 1. Mochten bepaalde werkzaamheden ten behoeve van de Opdracht worden uitgevoerd op de werkplaats bij de Opdrachtgever, dan verschaft de Opdrachtgever de Consultants de tijd en ruimte om hun werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Instructies zullen er in beginsel niet aan de Consultants worden verstrekt door de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever overleg wenst te voeren met Bouwhuysch omtrent de Opdracht, dan neemt zij contact op met de directie van Bouwhuysch, welke eventueel op haar beurt de Consultants instrueert.

Artikel 20 Betaling

 1. Facturering geschiedt tweewekelijks op basis van nacalculatie van het aantal gewerkte uren door de Consultants.
 1. De door Bouwhuysch periodiek in te dienen facturen worden samengesteld aan de hand van de door de Opdrachtgever c.q. diens personeelsleden voor akkoord getekende weekstaten.
 1. Niet per opdrachtbevestiging gespecificeerde onkosten, door de Consultants gemaakt ten behoeve van de overeengekomen opdrachtbevestiging worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 21 Overname Consultant

 1. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een kandidaat verstaan:

- het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Opdrachtgever met een Consultant;

-het laten ter beschikking stellen van de betreffende Consultant aan de Opdrachtgever door een derde;

-het aangaan van een arbeidsverhouding door de Consultant met een derde, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).

 1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de looptijd van de Opdracht, dan wel binnen twee jaar na afloop van de Opdracht een arbeidsverhouding aan te gaan met een Consultant die voor Bouwhuysch werkzaam is geweest bij de Opdrachtgever of een aan de Opdrachtgever gelieerde derde.
 1. Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met het in lid 2 van dit artikel bepaalde, is zij per direct een niet voor verrekening vatbare gefixeerde schadevergoeding aan Bouwhuysch verschuldigd ter hoogte van het jaarsalaris van de desbetreffende Consultant bij Bouwhuysch, inclusief vakantie en eventuele bonussen, vermeerderd met BTW, Dit met een minimum van €25.000, vermeerderd met BTW

Artikel 22 Einde Consultancy-opdracht

 1. Indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, is ieder van partijen te allen tijde bevoegd de overeenkomst met inachtneming van een naar de omstandigheden redelijke termijn tegen het einde van een kalendermaand door opzegging te beëindigen, onverminderd het hierna in de leden 2 en 3 van dit artikel.
 1. Indien de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd of voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden, kan zij niet vóór afloop van die tijd of vóór afronding van die werkzaamheden beëindigd worden, behoudens het hierna in lid 3 van dit artikel bepaalde.
 1. In afwijking van het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang door opzegging te beëindigen, op grond van artikel 8 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden.
 1. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met vermelding van de reden op grond waarvan wordt opgezegd.
 1. Indien de overeenkomst door Opdrachtgever op de voet van het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel is beëindigd, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding aan Bouwhuysch van het door deze als gevolg van de beëindiging geleden of te lijden bezettingsverlies, tenzij de aanleiding voor de beëindiging in de risicosfeer van Bouwhuysch is gelegen.

Artikel 23 Intellectuele eigendom

 1. De rechten met betrekking tot alle producten, die door Bouwhuysch in het kader van de Opdracht worden gebruikt - waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d. - of die het resultaat zijn van de door Bouwhuysch krachtens de Opdracht verrichte werkzaamheden - waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d. - berusten uitsluitend bij Bouwhuysch, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
 1. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwhuysch niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in lid 1 van dit artikel bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

Artikel 24 Tijdregistratie

 1. De Consultants dienen hun tijd aan Bouwhuysch te verantwoorden in verband met de facturatie aan Opdrachtgever. De weekstaat die de Consultants bijhouden, dient door de Opdrachtgever wekelijks te worden geaccordeerd. Door ondertekening van de weekstaat verklaart de Opdrachtgever zich eveneens akkoord met de inhoud en de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden in de betreffende week.
 1. Opdrachtgever staat in voor tekeningbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor ondertekening van de weekstaten.
 1. Bij verschil tussen een bij Bouwhuysch ingeleverde weekstaat en het door Opdrachtgever behouden afschrift daarvan, geldt het bij Bouwhuysch ingeleverde exemplaar als juist, tenzij de Opdrachtgever het tegendeel kan bewijzen.
 1. Bouwhuysch verplicht zich om bij de uitvoering van de werkzaamheden die ten behoeve van de overeengekomen opdrachtbevestiging dienen te worden verricht alle gegevens en bereikte resultaten aan Opdrachtgever over te dragen. Alle rechten ten aanzien van verbeteringen en ontwikkelingen voor zover rechtstreeks voortvloeiend uit het uitgevoerde werk vallen toe aan Opdrachtgever.

Mocht u nog vragen hebben over de algemene voorwaarden van Bouwhuysch? Neem gerust contact met ons op via +31 (0)20 2213941 of info@bouwhuysch.nl