Activiteiten

Activiteiten

Bouwhuysch wordt sterk vertegenwoordigd op een breed scala aan activiteiten op het gebied van civiele techniek, asset management, water- en dijkenbouw en energie en duurzaamheid. Bekijk alle activiteiten waarin Bouwhuysch werkzaam is hieronder.

Civiele Techniek

Wegenbouw

Het team van Bouwhuysch bestaat uit enthousiaste starters en ervaren professionals die gepassioneerd zijn over het ontwerpen, plannen en realiseren van hoogwaardige wegenbouwprojecten. Of het nu gaat om de aanleg van nieuwe wegen, de reconstructie van bestaande infrastructuren of het onderhoud van snelwegen, Bouwhuysch beschikt over de kennis en expertise om projecten succesvol te realiseren.

De groeiende noodzaak voor duurzaamheid en milieuvriendelijke oplossingen zorgt voor nieuwe uitdagingen, ook binnen de wegenbouw. Bouwhuysch streeft dan ook om groene technologieën en materialen te integreren in de bouw- en onderhoudswerkzaamheden. Dagelijks zetten we ons bijvoorbeeld in om asfalt te ontwikkelen dat zowel sterker als geluidarmer is, terwijl het tegelijkertijd steeds efficiënter omgaat met energie en grondstoffen.

Nederland is een echt fietsland. De toename van fietsen in Nederland zal ook de behoefte van de aanleg van fietspaden, fietstunnels, -bruggen en ondergrondse fietsstallingen bevorderen.

Bouwhuysch excelleert in wegenbouwprojecten door innovatie, duurzaamheid en veiligheid te combineren om te voldoen aan de groeiende behoeften van moderne infrastructuur.

Civiele Techniek

Binnenstedelijk gebied

Ruimtelijke ordening omvat meer dan enkel de bouw van woningen. Buiten de behoefte aan woningbouw vereist stedelijke ontwikkeling aanleg en onderhoud van onder andere infrastructuur, voorzieningen, waterbeheer en hernieuwbare energie. Bouwhuysch is niet enkel werkzaam in buitenstedelijk gebied maar ook gespecialiseerd in binnenstedelijk bouwen.

Met onze ervaring en expertise begrijpt Bouwhuysch als geen ander de complexiteit van werken in stedelijke omgevingen. De aanleg en het onderhoud van infrastructuur, tunnels, bruggen en andere civieltechnische kunstwerken in binnenstedelijk gebied brengen namelijk vele uitdagingen met zich mee. Werken met beperkte ruimte, complexe logistiek, strenge veiligheidsnormen en het minimaliseren van overlast voor omwonenden zijn hier enkele voorbeelden van.

Bouwhuysch streeft naar het leveren van duurzame en innovatieve oplossingen om stedelijke mobiliteit en leefbaarheid te verbeteren.

Civiele Techniek

Bouw- en woonrijp maken voor nieuwe gebiedsontwikkeling

Bouwhuysch is niet enkel gespecialiseerd in de realisatie en onderhoud van civieltechnische kunstwerken, maar legt zich ook toe op het woon- en bouwrijp maken van nieuwe ontwikkelingsgebieden. Deze term omvat onder andere de aanleg van primaire infrastructuur, kabels en leidingen, riolering en afwateringssystemen.

Met een diepgaand begrip van de unieke eisen en uitdagingen die gepaard gaan met de ontwikkeling van nieuwe (woon)gebieden, heeft Bouwhuysch een solide reputatie opgebouwd in de sector. Bouwhuysch begrijpt het belang van het vakkundig ontwikkelen van deze gebieden, met inachtneming van zowel de functionele als esthetische aspecten van de gewenste eindsituatie.

Civiele Techniek

Ondergrondse infra (kabels en leidingen)

Ondergrondse infrastructuur is vaak onzichtbaar, maar onmisbaar voor het dagelijkse functioneren, het welzijn van de samenleving en de economie. Ondergrondse infra bestaat uit het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van ondergrondse netwerken voor elektriciteit, telecommunicatie, water, gas en meer. Denk aan rioleringsbuizen, waterleidingen, leidingen die dienen voor transport van chemicaliën en elektriciteitskabels.

Het succesvol inrichten van ondergrondse ruimte begint bij het creëren van inzicht en overzicht. Diverse geavanceerde technologieën worden gebruikt om de planning en uitvoering van projecten te optimaliseren, zoals o.a geografische informatiesystemen (GIS), geavanceerde grondradarsystemen en horizontaal gestuurde boringen. Bouwhuysch streeft naar innovatieve manieren om de ondergrondse infrastructuur van steden en gemeenschappen te verbeteren en te verduurzamen.

Civiele Techniek

Tunnels en verdiepte liggingen

Met uitgebreide expertise en een toegewijd team van professionals heeft Bouwhuysch een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd in deze uitdagende sector. Onze ingenieurs beschikken over diepgaande kennis en jarenlange ervaring in het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tunnels en verdiepte liggingen.

Tunnels en verdiepte liggingen zijn essentieel voor de modernisering en uitbreiding van infrastructuur en spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de vlotte doorstroming van verkeer en diensten, evenals de verbetering van de connectiviteit in zowel stedelijke als landelijke omgevingen. De complexiteit en de hoge eisen die deze projecten met zich meebrengen, dagen Bouwhuysch uit zich in te zetten voor innovatieve oplossingen.

Civiele Techniek

Bruggen en viaducten

Ons land is omgeven door water: zee, rivieren, kanalen en polders. Innovatieve oplossingen, als bruggen, tunnels en viaducten, zorgen ervoor dat onze stukken land slim met elkaar worden verbonden. Met een diepgaand begrip van de complexiteit en technische uitdagingen die gepaard gaan met deze projecten, heeft Bouwhuysch een sterke positie verworven in de sector.

Of het nu gaat om het overbruggen van rivieren, wegen, of spoorlijnen, Bouwhuysch streeft ernaar om duurzame en veilige oplossingen te bieden om infrastructuur en mobiliteit te verbeteren.

Water & Dijken

Sluizen

In een laaggelegen land als Nederland is watermanagement van groot belang. Sluizen dragen bij aan de verbetering van waterinfrastructuur en spelen een cruciale rol in het beheer van waterwegen, de waterstandregeling en de scheepvaart. Onze kennis en expertise op het gebied van beton- en waterbouw is in vele van deze waterbouwkundige constructies terug te vinden. Ook het gebruik van duurzame bronnen is van steeds groter belang. Bouwhuysch maakt daarom gebruik van geavanceerde bouwmethoden en materialen, wat niet alleen functionaliteit, maar ook duurzaamheid garandeert.

Civiele Techniek

Kunstwerken

In de wegen- en waterbouw hebben we het vaak over (civiele) kunstwerken. Maar wat zijn deze civiele kunstwerken? Men denkt al snel aan kunstwerken die te vinden zijn in musea zoals schilderijen en sculpturen, maar in de civiele techniek spreekt men van kunstwerken wanneer deze door mensen zijn gemaakt en niet bestemd zijn voor bewoning. Civiele kunstwerken zijn bouwwerken gemaakt van beton, hout, staal, kunststof en meer. Voorbeelden van civiele kunstwerken zijn onderdelen van infrastructuur zoals bruggen, tunnels, viaducten, kademuren, sluizen, stuwen en gemalen.

Het team van Bouwhuysch werkt iedere dag aan het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van tientallen civieltechnische kunstwerken. Ze zetten kunstwerken neer waar Nederland nog jaren plezier van heeft en zijn altijd uit op nieuwe innovaties en verduurzaming.

Civiele Techniek

Rail- en spoorwegen

Het spoornetwerk is van essentieel belang voor duurzame infrastructuur en mobiliteit. Nederland beschikt over een uitgebreid spoorwegnet en heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzame mobiliteit. Deze combinatie is van groot belang voor de toekomst van het spoorwegvervoer.

Hoewel het spoor in vele stedelijke gebieden een barrière kan vormen, zorgt het op nationaal en internationaal niveau voor verbinding en connectiviteit. Railinfrastructuur vereist diepgaande kennis en ervaring van meerdere disciplines. Zo combineert het onder andere de kennis van betonbouw, bruggen, tunnels, elektrotechniek en milieu. Bouwhuysch bezit de benodigde kennis om deze multidisciplinaire opgave tot een succes te realiseren. Op deze manier zorgen we ervoor dat een complex proces overzichtelijk en veilig verloopt, met minimale hinder voor de omgeving.

Water & Dijken

Kademuren

Kadeconstructies- en muren zijn veel meer dan slechts wanden langs de waterkant. Ze zorgen voor een stevige scheiding tussen land en water en vervullen een essentiële rol bij het waarborgen van de veiligheid en functionaliteit van havens, steden, rivieren, kanalen, binnenwateren en hun omgeving. Ze moeten gedurende hun levensduur bestand zijn tegen de belasting van water, grond en de externe druk van schepen en transport en worden geconfronteerd met uitdagingen zoals corrosie, degradatie, bodemdaling, stijgende zeespiegel en extreme weersomstandigheden.

Om de bescherming van mensen en gebieden in de toekomst te waarborgen, is het van cruciaal belang dat bestaande kademuren zo lang mogelijk blijven functioneren en dat nieuwe kademuren slim worden ontworpen tegen de uitdagingen van de toekomst. Ingenieurs van Bouwhuysch zijn gespecialiseerd in constructieve waterbouwkundige werken als kademuren en richten zich op de uitdagingen en verduurzaming van de toekomst.

Civiele Techniek

Dijken

Dijken zijn door de mens aangelegde waterkeringen die het achterliggende land beschermen tegen overstromingen. Ze zijn meestal aangelegd langs rivieren, meren, en kustgebieden en dienen als barrière tegen het stijgende waterpeil. Het verleden heeft ons laten zien hoe belangrijk dijken zijn voor ons laaggelegen Nederland. De primaire waterkeringen beschermen ons land daarom tegen de grootste gevaren van het buitenwater. In Nederland kennen wij zeewaterkerende, rivierwaterkerende en binnenwaterkerende dijken. Dijken bestaan al duizenden jaren en hebben zich ontwikkeld van eenvoudige aarden wallen tot geavanceerde betonnen constructies.

Het onderhoud en de versterking van dijken zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat ze hun beschermende functie blijven vervullen. Klimaatverandering brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals zeespiegelstijging en extreme weersomstandigheden, wat de noodzaak van robuuste dijken en geavanceerde overstromingsbeheersingssystemen benadrukt. De complexiteit van de dijkversterkingsopgave stijgt enorm, waardoor ingenieurs van Bouwhuysch zich dagelijks binnen de constructieve water- en dijkenbouw richten op de uitdagingen en verduurzaming van de toekomst.

Water & Dijken

Stuwen en gemalen

Waar water is, zijn ook stuwen en gemalen nodig om de waterstand te reguleren. Stuwen en gemalen vormen essentiële constructies die verantwoordelijk zijn voor het beheer van waterstromen en de watervoorziening.

Stuwen worden gebruikt om de waterstand in rivieren, kanalen en meren te reguleren. Ze kunnen zowel de waterstroom verminderen als verhogen, afhankelijk van de behoeften. Door het instellen van de hoogte van de stuw en het openen of sluiten van de kleppen kan de waterhoeveelheid in een bepaald gebied nauwkeurig worden beheerst. Dit is van groot belang om overstromingen te voorkomen, irrigatiesystemen te voeden en drinkwater te verschaffen. Gemalen zijn evenzeer belangrijk. Ze worden gebruikt om water op te pompen of af te voeren, en ze spelen een cruciale rol bij het handhaven van een optimale waterstand in gebieden die onder zeeniveau liggen. Gemalen worden ook ingezet in rioleringssystemen om afvalwater af te voeren en te zuiveren voordat het wordt teruggegeven aan de natuur.

Zowel stuwen als gemalen vereisen zorgvuldige planning en constructie, waarbij factoren zoals de omgeving, waterkwaliteit, energieverbruik en milieueffecten worden overwogen. Ingenieurs van Bouwhuysch werken dagelijks aan grote waterbouwkundige projecten en streven naar duurzame en efficiënte oplossingen voor waterbeheer en de veiligheid en verduurzaming van Nederland.

Water & Dijken

Selectieve Onttrekkingen

Met de bouw van grote zeesluizen stroomt er gemiddeld twee keer zoveel zoutwater de kanalen binnen als voorheen. Zout water heeft schadelijke gevolgen voor de natuur, landbouw en proceswater. De bouw van een Selectieve Onttrekking is een maatregel die verdere verzilting van kanalen en de omgeving waarin deze gebouwd is tegengaat.

Zoutwater is zwaarder dan zoetwater en zakt daarom naar de bodem. Om deze reden wordt een dam gebouwd met een opening op diepte waardoor het zoute water uit de onderste waterlaag door de opening stroomt. Het zoetwater in de bovenste waterlaag wordt door de dam tegengehouden en het zoute water wordt teruggeleid naar zee.

Het selectief onttrekken op grote schaal, zoals bij de Zeesluis IJmuiden en het Noordzeekanaal, betreft een unieke constructie. Ingenieurs van Bouwhuysch zetten zich dagelijks in op toonaangevende en unieke projecten in de civiele techniek.